Regulamin sprzedaży

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem:  www.rajman.pl jest firma:
RAJMAN Marcin Rapcewicz spółka jawna
69-100 Słubice, ul. Sienkiewicza 11
wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000069583

 1. W dalszej części regulaminu nazywana „Sprzedawcą”
 2. Strona zamawiająca produkty nazwa na jest dalej „Klientem”
 3. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich lub w euro. Są przedstawiane w formie brutto (z podatkiem VAT) .
 4. Ceny towarów których nie ma na magazynie lub ich stan został wyczerpany mogą ulec zmianie.
 5. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym "Promocja". Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach jej sklepu internetowego.
 7. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.
 8. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.
 9. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem Internetu. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym. 
 2. Aby móc dokonać zamówienia, należy posiadać konto w naszym sklepie, bądź dokonać zakupu bez rejestracji. W tym celu należy podać dane kontaktowe w „Panelu klienta”, znajdującym się na głównej stronie sklepu. 
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta, podczas rejestracji.
 4. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą mailową).
 5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).


III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zawierając umowę kupna-sprzedaży, Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
   – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy), 
   – pobranie przy odbiorze.
 2. Dla jednostek budżetowych przewidziane są odroczone terminy płatności (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Klienta.
 4. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).


IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 
 2. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru - od 24 h do 14 dni, od momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji.


V. DOSTAWA TOWARU

Sposób dostawy Klient wybiera w formularzu zamówienia:

1. Ciężar przesyłki - poniżej 25 kg

Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Koszt transportu dla zamówień o wadze poniżej 60 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

Przesyłki pobraniowe realizowane są dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 10000 zł brutto.

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu przekazania towaru do wysyłki (dotyczy firm kurierskich). Termin ten jest niezależny od Sprzedającego.

Podczas odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody, w obecności kuriera, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możliwa jest wymieniana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie swoich praw w firmie kurierskiej.

2. Ciężar przesyłki - powyżej 25 kg

Transport zlecony:

 • Cena za przesyłkę ustalana jest indywidualnie ze sprzedającym.
 • Zamówiony towar zostanie dostarczony pod podany w formularzu zamówienia, adres dostawy.
 • Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej, zgodnie z ustaloną ceną transportu.
 • Koszt usługi transportowej jest zależny od strefy transportowej, zgodnej z adresem dostawy.
 • Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia – strefy, zgodnej z adresem dostawy. Zamówienia z rażąco błędnie wybraną strefą transportową będą odrzucane. W przypadku wątpliwości, nastąpi dodatkowe uzgodnienie z Klientem.
 • Wysyłka towaru następuje w czasie uzgodnionym z Klientem, podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji elektronicznej.
 • Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie rozładunek w miejscu dostawy.
 • W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 • Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznajemy, osobę wymienioną w formularzu upoważnienia wcześniej dostarczonego faxem, drogą mailową lub osobiście do siedziby firmy.
 • W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze, Klient (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę, po czym towar zostaje wydany.
 • W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia upoważnienia.
 • W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku...) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z taryfikatorem.

3. Odbiór własny:

 • Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru.
 • Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście)
 • W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty

Odbierający towar, potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór.


VI. ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.
 2. Podstawą zwrotu jest okazanie (przesłanie) Faktury VAT lub paragonu fiskalnego za zakup zwracanych produktów.
 3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy.
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. 
 5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towaru dokonanego przez konsumenta poprzednie zdanie nie ma zastosowania w zakresie kosztów dostawy.
 7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą
 9. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm)

          Art. 10 ust 3

          Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 3. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 4. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,


VII. REKLAMACJE Z POWODU WAD (NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy posiadają gwarancję sprzedawcy i producenta.
 2. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).
 3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania i sztuką budowlaną.
 4. W przypadku wykrycia wady mechanicznej przy odbiorze towaru, Klient może nie przyjąć towaru i powinien określić czy żąda wymiany, czy zwrotu kosztu. W przypadku uznanej reklamacji, koszty z nią związane pokrywa Sprzedawca.
 5. Koszt dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta, w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja, przesłana do siedziby Sprzedawcy, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedawcy – to jest w Kielcach. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania do umów kupna sprzedaży dokonywanych z udziałem konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 3. Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym oznacza akceptację regulaminu.
 4. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego..
 5. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Google Chrome.